top of page

Gurdjieff Dance & Movement Workshop

↓↓ Magyarul (HU) lennebb; în română (RO) nițel mai jos ↓↓

„The effort itself is indispensable to development, not the thing that it produces.” G. I. Gurdjieff

In order for people to learn something about themselves, G. I. Gurdjieff, among other things, has created series of movements that enable us to develop attention and awareness, and get closer to connecting to our own body, emotions and thoughts. The result is a beneficial effect on our ability to relax and focus - and our life in general.

Improved awareness of the body

Centering

Balance between attention and relaxation

Balance between effort and readiness

Awareness of your inner space and the outside world

The workshop was conducted by Miloš Kecman

When: Thursday, May 17th: 12-16 and 18-21

Friday, May 18th: 9-17 (with lunch break)

Where: Franciscan Monastery (PiațaMuzeului, str. Victor Deleu 2-4)

About Miloš Kecman:

I have researched myself through numerous known dance-based development techniques. I came across G.I. Gurdjieff Sacred Movements for the first time in 2001. This method immediately impressed me, but I was too young to understand all the depths of this method. Great love is hard to forget, so in 2009 I devoted myself to these movements. I regularly attend seminars abroad. I also attended three three-week seminars for the teachers of the Gurdjieff Sacred Movements. Since 2012, I have been conducting courses and weekend workshops for these Movements, mainly in Ljubljana, Zagreb and Belgrade.

webpage

About Gurdjieff Movements:

These movements are based on traditional dances G. I. Gurdjieff studied during his trips in Central Asia, in India, in Tibet, in the East and in Africa, where he visited with several Sufi and Indo-European orders, as well as Buddhist centers and other sources of traditional culture and teaching.

During his career as an instructor, G. I. Gurdjieff also composed numerous movements and exercises himself, that he taught to his disciples in the framework of a work of self-observation and self-study.

Participants share the effects of a workshop:

„I was expecting to be very tired after the first day, to get my muscle inflammation, but to my great surprise, nothing had happened, but vice versa, it was an explosion of joy and unusual liberation of the life energy that inspired it. A new dimension was released in my life, I felt love for my physical body as a wonderful creation.”

„Three days after the workshop I feel like my heart and brain are still defragmented. The mighty force entered into me and connected me to something eternal ... I am more true, closer to the people around me.”

Facebook event

 

HU:

GURDJIEFF TÁNC & MOZGÁS WORKSHOP

„Maga az erőfeszítés nélkülözhetetlen a fejlődéshez, nem pedig az, amit termel.” G. I. Gurdjieff

Annak érdekében, hogy az emberek önmagukról tanuljanak, G. I. Gurdjieff – többek között –mozgássorozatokat hozott létre, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy fejlesszük a figyelmünket és tudatosságunkat. A végeredmény jótékony hatással van a relaxációs és fókuszáló képességünkre – és általánosságban az életünkre.

Javított testtudat

Központosítás

Figyelem és relaxáció közötti egyensúly

Erőfeszítés és készenlét közötti egyensúly

A belső tér és a külvilág tudatossága

Workshop-vezető: Miloš Kecman

Mikor: május 17., csütörtök: 12-16 és 18-21 óra között

május 18., péntek: 9-17 (ebédszünettel)

Hol: Ferences kolostor refektóriuma (Karolina/Múzeum tér, Victor Deleu u. 2-4.)

Miloš Kecman-ról:

Elemeztem magam számos ismert, táncon alapuló fejlesztési technikán keresztül. G. I. Gurdjieff szakrális mozgásaival először 2001-ben találkoztam. Ez a módszer azonnal lenyűgözött, de túl fiatal voltam ahhoz, hogy megértsem e módszerek mélységét. A nagy szerelmet nehéz elfelejteni, ezért 2009-ben teljes odaadással kezdtem tanulmányozni a mozgásokat. Rendszeresen részt veszek külföldi szemináriumokon, ezen kívül három Gurdjieff Szakrális Mozgások tanárképző kurzuson is részt vettem (ezek időtartama egyenként három hét volt). 2012 óta tanítom a Mozgásokat, tanfolyamok és hétvégi workshopok keretében, főleg Ljubljana, Zágráb és Belgrád városokban.

Weboldal

A Gurdjieff mozdulatokról:

Ezen mozgások alapjául a G. I. Gurdjieff által Közép Ázsiában, Indiában, Tibetben, Keleten és Afrikában tett utazások során tanulmányozott hagyományos táncok szolgálnak, ahol több szufi rendet, indoeurópai központot és buddhista központot látogatott meg, valamint egyéb kulturális és hagyományos neveléssel összefüggő forrást.

G. I. Gurdjieff maga is számos mozdulatot és gyakorlatot fejlesztett ki és adott át tanítványainak az általa vezetett önmegfigyelési és öntanulmányozási tevékenységek keretében.

A résztvevők személyes tapasztalatai a workshopról:

„Arra számítottam, hogy nagyon fáradt leszek az első nap után, hogy izomlázam lesz, de nagy meglepetésemre ez nem történt meg, pont fordítva, a kirobbanó öröm és felszabadult életenergia keveredését éreztem. Egy új dimenzió tárult fel az életemben, szeretetet éreztem a saját fizikai testem, mint csodálatos teremtés iránt.”

„Három nappal a műhely után úgy érzem, hogy a szívem és az agyam még mindig töredezett. Hatalmas erő költözött belém, és összekapcsolt valami örökkévalóval…azonosabb vagyok önmagammal, közelebb állok a körülöttem lévő emberekhez.”

Facebook esemény

 

RO:

ATELIER GURDJIEFF DE DANS & MIȘCARE

„Efortul în sine este indispensabil pentru dezvoltare, nu lucrul pe care îl produce.” G.I. Gurdjieff

Pentru ca oamenii să învețe ceva despre ei înșiși, G. I. Gurdjieff, printre altele, a creat o serie de mișcări care ne permit să dezvoltăm atenția și conștientizarea și să ne apropiem de conectarea la propriul trup, emoții și gânduri. Rezultatul este un efect benefic asupra capacității noastre de relaxare și concentrare - și a vieții noastre în general.

Îmbunătățirea conștientizării a trupului

Centrare

Echilibru între atenție și relaxare

Echilibru între efort și stare de alertă

Conștientizarea spațiuluiinterior și a lumii înconjurătoare

Atelierul a fost sustinut de Miloš Kecman

Când: Joi, 17 mai: între orele 12-16 și 18-21

Vineri, 18 mai: 9-17 (cu pauză de masă)

Unde: Refectoriul Bisericii Franciscane (Piața Muzeului, str. Victor Deleu 2-4)

Despre Miloš Kecman

M-am analizat prin numeroase tehnici cunoscute de dezvoltare bazate pe dans. Am descoperit mişcările sacre ale lui G. I. Gurdjieff pentru prima dată în 2001. Această metodă m-a impresionat imediat, însă eram prea tânăr să înţeleg profunzimea acestor metode. Marea dragoste este greu de uitat, astfel că în 2009 m-am dedicat acestor mişcări. Particip regulat la seminarii în străinătate. Am participat şi la trei seminarii cu o durată de trei săptămâni dedicate profesorilor de Mişcări Sacre Gurdjieff. Începând cu anul 2012, am susţinut cursuri şi ateliere de weekend pe tema acestor Mişcări, în special în Ljubljana, Zagreb şi Belgrad.

Pagina de web

Despre mișcările Gurdjieff

Aceste mişcări au la bază dansurile tradiţionale studiate de G. I. Gurdjieff în timpul călătoriilor sale în Asia Centrală, în India, în Tibet, în Orient şi în Africa, unde a vizitat mai multe ordini Sufi şi Indo-Europene, precum şi centre Buddhiste şi alte surse de cultură şi educaţie tradiţională.

În timpul carierei sale de instructor, însuși Gurdjieff a compus mai multe mişcări şi exerciții, pe care le-a predat discipolilor săi în cadrul unei activităţi de auto-observaţie şi auto-studiu.

Participanții împărtășesc experiențele după atelier:

„Mă așteptam să fiu foarte obosit după prima zi, să-mi fac inflamare musculară, dar spre marea mea surpriză nu s-a întâmplat nimic, ci invers, a fost o explozie de bucurie și o eliberare neobișnuită a energiei de viață. O nouă dimensiune a fost lansată în viața mea, am simțit dragoste față de corpul meu fizic ca o creație minunată.” „Trei zile după atelier ​​simt că inima mea și creierul meu sunt încă defragmentate. O forță puternică a intrat în mine și m-a legat de ceva etern ... Sunt mai autentic, mai aproape de oamenii din jurul meu".

Facebook event

 

bottom of page